هزینه ازمونهای دفاع شخصی

 1 رنگی $45
 2 قهوه ای $75
 3 دان یک $125
 4 دان دو $145
 5دان سه  $165
 6 دان چهار $195
 7 دان پنج $235
8دان شش$280