هزینه ازمونهای دفاع شخصی

 1  رنگی  $45  2  قهوه ای  $75  3  دان یک  $125  4  دان دو  $145  5 دان سه  $165  6  دان چهار  $195  7  دان پنج  $235 8 دان شش $280